Bệnh của Tony

Những căn bệnh được dượng Tony liệt ra nhằm giúp cho CLB con dượng ngày càng phát triển toàn diện các kỹ năng mềm. Đây cũng là căn bệnh của tất cả chúng ta